Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Ożarów”

 • dnia 05.04.2018 roku nr 336 – zmiany do statutu wynikające z ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych
 • dnia 05.04.2018 roku nr 337 – tekst jednolity
 • dnia 05.04.2018 roku nr 338 – zmiany w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Ożarów”
 • dnia 05.04.2018 roku nr 339 – zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ożarów”
 • dnia 14.06.2018 roku nr 340 – przyjęcie sprawozdania finansowego z działalności za 2017 rok
 • dnia 14.06.2018 roku nr 341 – zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
 • dnia 14.06.2018 roku nr 342 – zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu
 • dnia 14.06.2018 roku nr 343 – udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu
 • dnia 12.06.2019 roku nr 344 – przyjęcie sprawozdania finansowego z działalności za 2018 rok 
 • dnia 12.06.2019 roku nr 345 – zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej 
 • dnia 12.06.2019 roku nr 346 – zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu 
 • dnia 12.06.2019roku nr 347 – udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu 
 • dnia 15.09.2020 roku nr 348 – w sprawie przyjęcia wniosków z lustracji pełnej Spółdzielni obejmującej lata 2017 - 2019
 • dnia 15.09.2020 roku nr 349 – w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności za 2019 rok oraz podział nadwyżki bilansowej za 2019 rok
 • dnia 15.09.2020 roku nr 350  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania działalności Zarządu
 • dnia 15.09.2020 roku nr 351  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania działalności Rady Nadzorczej
 • dnia 15.09.2020 roku nr 352  w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu
 • dnia 15.09.2020 roku nr 353  w sprawie przyjęcia uproszczonyhc zasad sporządzania sprawozdań finansowych dla jednostek małych 

Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ożarów”

 • dnia 13.02.2018 roku – uchwała nr 885 w sprawie zatwierdzenia kosztów centralnego ogrzewania za 2017 rok
 • dnia 23.05.2018 roku – uchwała nr 886 ocena działalności Spółdzielni za 2017 rok
 • dnia 26.06.2018 roku – uchwała nr 887 w sprawie wyboru Prezydium Rady Nadzorczej
 • dnia 05.11.2018 roku – uchwała nr 890 opłaty eksploatacyjne osiedla „Poznańska” za lokale mieszkalne, garaże i miejsca postojowe od dn. 01.03.2019 roku
 • dnia 05.11.2018 roku – uchwała nr 891 opłaty eksploatacyjne osiedla „Floriana” za lokale mieszkalne, garaże i miejsca postojowe od 01.03.2019 roku
 • dnia 05.11.2018 roku – uchwała nr 892 zatwierdzenie stawek eksploatacyjnych od 01.03.2019 roku dla lokali użytkowych własnościowych lub odrębnej własności
 • dnia 05.11.2018 roku – uchwała nr 893 ustalenie opłat za podgrzanie wody i centralnego ogrzewania Obr. W-wy 1,3,5, Ożarowska 26, 28 od 01.03.2019 roku
 • dnia 05.11.2018 roku – uchwała nr 894 zatwierdzenie kosztów osobowych
 • dnia 05.11.2018 roku – uchwała nr 895 przyjęcie plany rzeczowo-finansowego za 2019 rok
 • dnia 05.11.2018 roku – uchwała nr 896 w sprawie odpisu na fundusz remontowy od 01.03.2019 roku
 • dnia 20.02.2019 roku  Uchwała nr 897, w sprawie zatwierdzenia kosztów c.o. za 2018 r. 
 • dnia 15.05.2019 roku  Uchwała nr 898, w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od ostatniego walnego zebrania członków
 • dnia 15.05.2019 roku  Uchwała nr 899, w sprawie oceny działalności Spółdzielni za 2018 r. dokonanej przez komisję rewizyjną Rady
 • dnia 30.10.2019 roku Uchwala nr 900 w sprawie opłat eksploatacyjnych osiedla „Poznańska” za lokale mieszkalne, garaże i miejsca postojowe od 01.03.2020 r.
 • dnia 30.10.2019 roku – Uchwała nr 901 w sprawie opłat eksploatacyjnych osiedla „Floriana” za lokale mieszkalne, garaże i miejsca postojowe od 01.03.2020 r.
 • dnia 30.10.2019 roku Uchwała nr 902 w sprawie zatwierdzenia stawek eksploatacyjnych od dnia 01.03.2020 r. dla lokali użytkowych będących własnościowym prawem lub prawem odrębnej własności
 • dnia 30.10.2019 roku  Uchwała nr 903 w sprawie ustalenia opłat za podgrzanie wody i centralnego ogrzewania w budynkach przy ulicy Obrońców Warszawy 1,3, 5, Ożarowska 26, 28 od 01.03.2020 roku
 • dnia 30.10.2019 roku Uchwała nr 904 w sprawie zatwierdzenia kosztów osobowych dotyczących gospodarki zasobami mieszkaniowymi w 2020 roku
 • dnia 30.10.2019 roku  Uchwała nr 905 w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego na 2020 rok
 • dnia 30.10.2019 roku  Uchwała nr 906 w sprawie odpisu na fundusz remontowy od 01.03.2020 roku
 • dnia 26.02.2020 roku  Uchwała nr 907 w sprawie zatwierdzenia kosztów centralnego ogrzewawnia za 2019 rok w zasobach Spółdzielni
 • dnia 16.03.2020 roku  Uchwała nr 908 w sprawie uchwalenia  Regulaminu gospodarki finansowej Spółdzielni
 • dnia 16.03.2020 roku  Uchwała nr 909 w sprawie uchwalenia  Regulaminu organizacyjnego Spółdzielni
 • dnia 21.05.2020 roku  Uchwała nr 910 w sprawie oceny działalności Spółdzielni za 2019 rok, dokonanej przez Komisję Rewizyjną Rady
 • dnia 21.05.2020 roku  Uchwała nr 911 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres ostatniego Walnego Zgromadzenia
 • dnia 21.05.2020 roku  Uchwała nr 912 w sprawie zmiany w planie remontów na 2020 rok
 • dnia 12.11.2020 roku  Uchwała nr 913 w sprawie opłat eksploatacyjnych osiedla "Poznańska" za lokale mieszkane, garaże i miejsca postojowe od dnia 01.03.2021 roku
 • dnia 12.11.2020 roku  Uchwała nr 914 w sprawie opłat eksploatacynych osiedla "Floriana" za lokae mieszkanle, garaże i miejsca postojowe od dnia 01.03.2021 roku
 • dnia 12.11.2020 roku  Uchwała nr 915 w sprawie zatwierdzenia stawek eksploatacyjnych od dnia 01.03.2021 roku dla lokali użytkowych będących własnościowym prawem lub prawem odrębnej własności 
 • dnia 12.11.2020 roku  Uchwała nr 915 w sprawie ustalenia opłat za podgrzanie wody i centralnego ogrzewania w budynkach przy ulicy Obrońców Warszawy: 1, 3, 5 i Ożarowska 26, 28 od nia 01.03.2021 roku
 • dnia 12.11.2020 roku  Uchwała nr 917 w sprawie zatwierdzenia kosztów osobowych dotyczących gospodarki zasobami mieszkaniowymi w 2021 roku
 • dnia 12.11.2020 roku  Uchwała nr 918 w sprawie przyjęcia planu rzeczowo - finansowego na 2021 rok
 • dnia 12.11.2020 roku  Uchwała nr 919 w sprawie odpisu na fundusz remontowy od dnia 01.03.2021 roku
 • dnia 12.11.2020 roku  Uchwała nr 920 w sprawie zmiany wynagrodzenia za pracę Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
 • dnia 17.12.2020 roku  Uchwała nr 922 w sprawie powołania członka zarządu
 • dnia 12.02.2021 roku  Uchwała nr 923 w sprawie zatwierdzenia kosztów centralnego ogrzewania za 2020 rok
 • dnia 12.02.2021 roku  Uchwała nr 924 w sprawie uchwalenia dodatku miesięcznego dla człona Zarządu
 • dnia 17.03.2021 roku  Uchwała nr 925 w sprawie uchwalenia Regulaminu Zarządu
 • dnia 17.03.2021 roku  Uchwała nr 926 w sprawie uchwalenia Ragulaminu rozlilczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej "Ożarow"
 • dnia 17.03.2021 roku  Uchwała nr 927 w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczenia kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w Spółdzielni Mieszkaniowej "Ożarów" 
 • dnia 17.03.2021 roku  Uchwała nr 928 w sprawie uchawlenia Regulaminu dotyczącego przeprowadzania przetargów na wykonanie inwestycji remontów budowlanych i zakupu środków trwałych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Ożarów" 
 • dnia 17.03.2021 roku  Uchwała nr 929 w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności społeczno - kulturalnej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Ożarów" 
 • dnia 17.03.2021 roku  Uchwała nr 930 w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania Wymiany okien w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni
 • dnia 12.05.2021 roku  Uchwała nr 931 w sprawie zmiany w planie remontów na 2021 rok
 • dnia 12.05.2021 roku  Uchwała nr 932 w sprawie uchwalenia regulaminu montażu klimatyzatorów
 • dnia 12.05.2021 roku  Uchwała nr 933 w sprawie uchwalenia regulaminu tworzenia i wykrzystywania funduszu remontów i iwestycji
 • dnia 12.05.2021 roku  Uchwała nr 934 w sprawie uchwalenia regulaminu przeprowadzania przetargu na wynajem lokali użytkowych w zasobach
 • dnia 12.05.2021 roku  Uchwała nr 935 w sprawie uchwalenia regulaminu przeprowadzania przetargu na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności lokalu
 • dnia 12.05.2021 roku  Uchwała nr 936 w sprawie uchwalenia regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu inwestycyjnego
 • dnia 12.05.2021 roku  Uchwała nr 937 w sprawie uchwalenia regulaminu użytkowania lokali i zasad porządku domowego oraz obowiązków Spółdzielni i Członków w zakresie napraw wewnątrz lokali