Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

 1. Pani/Pana administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „OŻARÓW” w Ożarowie Mazowieckim, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Ożarowska 28
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej e-mail: iod@safeguard.com.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody
 4. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. dane osobowe przetwarzane są w celach wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Spółdzielni Mieszkaniowej „OŻARÓW” (art. 6 lit c, RODO), w związku z realizacją umów z kontrahentami (art. 6 lit b, RODO) oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6, lit e, RODO), w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6, lit a RODO)
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Spółdzielnią Mieszkaniową „OŻARÓW” przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „OŻARÓW”
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w budynkach Spółdzielnia Mieszkaniowa „OŻARÓW” przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Informujemy, że przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji przetwarzania danych osobowych z naruszeniem prawa, w tym RODO
 3. Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 4. Przetwarzane dane nie będą profilowane