ZAWIADOMIENIE


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ożarów" w Ożarowie Mazowie ckim na podstawie art. 39 § 1 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 61 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni w dniu 12 czerwca 2019 roku (środa) o godz. 18:00 w Domu Kultury „Uśmiech", ulica Poznańska 165 w Ożarowie Mazowieckim.

Materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia wyłożone będą w biurze Spółdzielni od dnia 27 maja 2019 roku do 11 czerwca 2019 roku. Członkowie mają prawo zapoznać się z wyłożonymi materiałami w wyżej wymienionym okresie w godzinach 9:00 - 14:00.

Każdy członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście z prawem jednego głosu lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo udzielone na piśmie).

Porządek obrad
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Wybór Sekretarza i Asesora.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej - dyskusja.
7. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - dyskusja.
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2018 roku - dyskusja.
9. Odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej - dyskusja.
10. Podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdania:
    a] finansowe za 2018 rok-uchwała nr 344
    b] z działalności Rady Nadzorczej - uchwała nr 345
    c] z działalności Zarządu - uchwała nr 346
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu - uchwała nr 347
12. Przedstawienie planu remontów na 2019 rok.
13. Dyskusja wolne wnioski.
14. Przyjęcie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.
15. Zamknięcie obrad.