Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Spółdzielnia  Mieszkaniowa ”OŻARÓW” z siedzibą 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Ożarowska 28, ogłasza przetarg nieograniczony na poniżej wyszczególnione roboty remontowo-budowlane w budynkach należących do zasobów Spółdzielni.

  1. Kompleksowy remont balkonów wraz z naprawą i dociepleniem elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Poznańskiej 290.
  2. Kompleksowy remont balkonów wraz z impregnacją ściany północnej i malowaniem ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Obrońców Warszawy 23.
  3. Kompleksowy remont balkonów budynku przy ul. Obrońców Warszawy 27.

Termin wykonania robót 15 Wrzesień 2023r.

Przedmiary robót do nabycia w siedzibie Spółdzielni w godzinach urzędowania. Przed złożeniem oferty na konto zamawiającego nr. 04 1020 1055 0000 9902 0015 1258 należy uiścić wadium w wysokości – odpowiednio:

  1. 25 000zł 
  2. 6 500zł 
  3. 3 000zł

Przed przystąpieniem do przetargu zobowiązuje się oferenta do zapoznania się z aktualnym stanem obiektu. Do kontaktu z oferentami ze strony zamawiającego upoważniony jest Lech Toruszewski tel. 22 722 11 80.

Oferty w zamkniętych kopertach osobno dla każdego rodzaju prac zawierające cenę , aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu w opłatach , podaniem nr. Konta na które należy zwrócić wadium , należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 10.02.2023r. do godziny 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2023r. godzina 9.00. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn.